EC Vision: Європейські рамки компетенцій

Професійна ідентичність

Цей концепт передбачає, що в супервізора / коуча є професійний концепт самого себе, а також що він демонструє професійне ставлення відповідно до цього концепту.

Професійна ідентичність — це комплексна та динамічна рівновага у постійному процесі інтеграції особистих і професійних вимог.

Професійну ідентичність розвивають через взаємодію «особистого я» та «професійної спільноти». Це також є ширшим контекстом для моніторингу діяльності відповідно до наявних професійних культур і стандартів.

Розвиток професійної ідентичності є однією з основних цілей професійної підготовки супервізорів /коучів.

1. Професійне ставлення

Компетенція Знання Вміння  Виконання
1 Рефлексія Знання про:
• несвідомі процеси та
пов’язані з ними теорії;• теорії людського
сприйняття, пізнання та емоцій.Знання важливості способів повідомлення про власну професійну поведінку, професійних досвідів,
фактів, думок і почуттів. Розуміння власного стилю рефлексії.
Мати чіткий і заснований на теорії підхід до несвідомих процесів і способів поводження з ними – як в особистому, так і в професійному плані.
Підтримувати підхід саморефлексіїдо власних професійних і особистих ставлень.
Застосовувати технікисаморефлексії.
Висловлювати думки та почуття зрозумілим чином.
Спостерігає та артикулює власний досвід, думки та переконання.
Розпізнає ознаки несвідомих процесів і відповідно реагує на них.
Розглядає власні спостереження, ставлячи їх під сумнів.
Досягає інсайтів через запитання.
Спостерігає за наслідками власних дій та приймає рішення стосовно того, чи потрібно змінювати ці дії і як це зробити.
Приймає рішення, чи є озвучення власних інсайтів контекстуально доречним.
Використовує формулювання, що дозволяють поглянути на ситуацію під іншим кутом.
 2 Інтегрування теорії та практики Знати власні переконання та імпліцитні теорії. Розпізнавати власні імпліцитні теорії. Піддавати рефлексії власні досвіди з тими ж або схожими ролями супервізантів/клієнтів.  Артикулює власні переконання та внутрішні теорії. Піддає рефлексії їх вплив на процеси супервізії / коучингу вданій ситуації. Приймає рішення, чи може власний досвід бути корисним для супервізантів / клієнтів.
Добре знати найважливіші теорії. Залучати інші теорії. Розпізнає спільні основи, подібності та відмінності між різними теоретичними підходами. Проявляє гнучкість у застосуванні різних підходів відповідно до конкретних завдань, що виникли в рамках супервізії /коучингу.
Ґрунтовно знати принаймні одну теорію (психологія несвідомого, інтеграційна теорія, системна теорія тощо). Пристосовувати цю теорію до різних і суперечливих ситуацій, що виникають в рамках супервізії / коучингу. Представляє цю теорію та застосовує її в різних контекстах. Обговорює варіанти й обмеження цієї теорії. Легко застосовує теоретичні інсайти до різних ситуацій. Знижує рівень комплексності ситуації, посилаючись на якусь конкретну теорію. Обирати інтервенції, що знижують рівень комплексності для супервізантів / клієнтів.
Ставити під сумнів відповідність конкретної теорії до ситуації. Перевіряє теорії шляхом систематичного описування досвіду. («Карта — це не ландшафт»). Приймає рішення щодо поводження з динамікою власних імпліцитних теорій (набором переконань, цінностей, припущень і поведінки, які спонукають до дії, і того, як індивіди пробують раціонально їх пояснювати) і науково обґрунтованих посилань.
Розуміти відмінності між теоріями та методами / техніками. Підбирає інтервенції відповідно до теоретичної та методологічної рефлексії. Використовує техніки із різних теоретичних підходів, чітко розрізняючи їх теоретичні (епістемологічні) підґрунтя.
 3 Толерування неоднозначності  Знати про:
• неоднозначність і амбівалентність як невід’ємну частину людської природи;
• неоднозначність і амбівалентність як частину професійної роботи;
• теорії соціального пізнання/навчання.
Рефлексія власних реакцій та відчуттів, навіть якщо це пов’язано з неприємними інсайтами.
Перевірка власних поглядів перш ніж будувати на них подальші дії.
Залишається в контакті як із собою, так і з іншими навіть при суперечливих почуттях, повідомленнях і ситуаціях.
Може (ви)тримати напругу, не шукаючи відразу швидкої допомоги чи поспішних вирішень.
Не втрачає своєї дієздатності і в ситуаціях, де виникають гнів, тривога чи спантеличення.

 

2. Етика

Компетенція Знання Вміння Виконання
 4 Етична поведінка  Знання:
• етичних кодексів і директив власної національної Спілки та європейських профоб’єднань
• національних та європейських правових рамок для супервізії та коучингу
Дотримуватися кодексів етики національних і європейських професійних організацій.
Враховувати етичні дилеми, пов’язані із супервізантами / клієнтами, їх організаціями та робочими місцями.
Дотримуватися національної та європейської правової бази.
Поводиться з владою, довірою та конкуренцією,підтримуючи особисту й професійну цілісність та відповідальність.
Дотримується конфіденційності в межах законодавства і контракту.
Займає нейтральну позицію стосовно всіх сторін.
Визначає власні суперечливі інтереси та приймає доречні рішення стосовно етичності поведінки.
Виявляє етичні дилеми супервізантів / клієнтів і проактивно їх опрацьовує.
Залишається в рамках супервізії / коучингу.
Розмежовує професійні, етичні та політичні питання.

 

3. Розвиток якості

Компетенція Знання Вміння Виконання
 5 Забезпечення безперервного професійного розвитку Знати про відповідні професійні
комплекси знань.
Установлювати комунікацію з
професійними спільнотами.
Перебуває у постійному контакті з професійними
асоціаціями, стандартами та етичними кодексами.
Дотримується професійної процедури при розгляді скарг.
Знати методи й техніки оцінювання. Збирати інформацію про
ефективність власної практики.
Застосовує особисті, теоретичні, практичні та імпліцитні
знання, щоб оцінити та покращити власну практику.
Плануєевалюацію/оцінку та вдосконалення своєї практики.
Опрацьовує результати диференційованих оцінювань із
зацікавленими сторонами.
Демонструє свою роботу колегам / професіоналам сфери.
Бути ознайомленим із новими
теоріями, сферами та методами
досліджень.
Періодично робити огляд ідей і
точок зору.
Регулярно бере участь в інтервізії,супервізії, коучингу.
Часто робить огляд професійних журналів і літератури.
6 Забезпечення безперервного особистого розвитку Знати теорії стресу, вигоряння та
вторинної травми.
Знати особисті сильні сторони й
обмеження.
Знати власні біографічні моделі,
уразливі сторони та біофізичні
реакції.
Розпізнавати власні ознаки
стресу на ранній стадії.
Вживати заходів для
управління власним стресом.
Ідентифікувати особисті
потреби і опрацьовувати їх у
структурованому процесі.
Поводиться з власним стресом так, щоб не завдавати шкоди
іншим.
Визначає власні потреби, особисті ресурси й обмеження.
Усвідомлює і використовує методи цілеспрямованої
рефлексії.
Усвідомлює особисті біофізичні реакцій та має гіпотези
щодо них як джерела інформації про поточні процеси.
 7 Внесок у професійні стандарти й розвиток Знати про загальні зміни у
• суспільстві;
• організаційнійтеорії та
практиці;
• професійних дискурсах.
Оцінювати вплив своєї роботи
• на супервізантів /
клієнтів,
• на організації та
професійну спільноту.
Брати участь у дослідженнях.
Йде в ногу з розвитком професійної сфери.
Проактивно обговорює професійні стандарти, дослідження
та розробки, що проводяться в рамках професійних
спільнот.
Діє як учитель, тренер, консультант, коуч або супервізор
серед колег.
Робить внесок у дослідження.
Публікує статті та книги.

 

4. Бачення з перспективами людини, роботи й організації

Компетенція Знання Вміння Виконання
8 Встановлення зв’язків зрізними особистими, професійними та організаційними цінностями і культурами Знати про:
• різні типи організацій і їх юридичне
й внутрішнє середовище;
• різні концепти організаційного
аналізу;
• різні форми консультування в
організаціях і функції супервізії /
коучингу в їхніх межах;
• паралельні процеси в організаціях.
Розпізнавати типи організацій.
Розпізнавати конфлікти між особистими
й організаційними цінностями.
Працювати з конфліктами цінностей.
Застосувати концепції організаційного
аналізу.
Розпізнавати типи організаційних /
професійних культур.
Розпізнавати паралельні процеси в
організаціях.
Прояснює, на якому рівні та в яких
форматах супервізія / коучинг можуть
бути корисними.
Заохочує супервізантів / клієнті в
досліджувати конфлікти між особистими
й організаційними цінностями.
Розробляє пропозиції щодо супервізії/
коучингу відповідно до типу організації, її
середовища та потреб.
Адаптує концепти організаційного аналізу
до актуальної ситуації та потреб
супервізантів / коучів,
Їх організацій та робочих місць.
Підтримує управлінський персонал у
проведенні аналізу організаційної
культури, у якій вони працюють.
Чітко та доцільно комунікує результати
супервізантам / клієнтам.
Підтримує супервізантів / клієнтів у
трансформуванні надбаних ними знань та
інсайтів у практичні дії.
Знати соціологічні теорії праці, зокрема
історію поділу праці.
Знати про практику, теорію й
академічний дискурс зайнятості в
суспільстві.
Бути ознайомленим з відповідними
трудовими законодавствами. Знати про
актуальні події на ринку праці.
Пов’язує фактичну робочу ситуацію
супервізантів / клієнтів із ситуацією на
ринку праці.
Поглиблює розуміння супервізантів /
клієнтів про те, як особиста робоча
ситуація переплітається з соціальним і
політичним середовищем.
9 Поводження з функцією, роллю та статусом у межах організації Знати про формальні заходи, що
обговорюються членами організацій.
Знати про різні поведінкові моделі й
очікування щодо поведінки в соціальних
системах, як-от про взаємозалежність
формальної позиції та ролі.
Знати про динаміку влади й ієрархії.
Розрізняти формальну позицію й
особисті підходи.
Чітко пояснювати цю різницю
супервізантам / клієнтам.
Пов’язувати ролі з біографічними,
організаційними та культурними
підґрунтями.
Досліджує вимоги будь-якої офіційної
позиції таким чином, щоб дати зрозуміти
супервізантам / клієнтам, що існує безліч
індивідуальних способів їхнього
виконання.
Інтервенує з огляду як на офіційний
статус, так і з огляду на роль, підтримуючи
рефлексію їх взаємозалежності.
Застосовувати інтервенції згідно з
формальними позиціями в організаційній
ієрархії.
Досліджує вплив формальної позиції та
ролі, підтримує усвідомлені рішення
відповідно до контексту.
 10 Зосередження уваги на питаннях керування людьми / лідерства Знати теорії керування/лідерства
та управляння процесами / менеджменту
Визначати організаційні аспекти, як-от
авторитет, підпорядкування та
конкуренція.
Розпізнавати особисті поведінкові
моделі та стилі лідерства / керування
супервізантів / клієнтів.
Розпізнає організаційні аспекти, як-от
авторитет, підпорядкування та
конкуренція.
Спільно з супервізантами / клієнтами
створює реалістичні стратегії для
досягнення конкретних цілей як
особистих, так і управлінських.
Досліджує способи поводження з владою,
підпорядкуванням і конкуренцією.
Інтегрує особисті моделі та стилі
супервізантів / клієнтів у цей процес.
Залучає лідерські ресурси супервізантів /
клієнтів.