Codex of ethics

Етичний кодекс Української спілки супервізії та коучингу є обов’язковим для всіх членів УССК і призначений для :
– захисту клієнта від неетичного застосування супервізії та коучинґу супервізорами та коучами;
– захисту супервізора та коуча від посягань на його професійну честь і права;
– встановлення стандартів етики у професійній практиці для його членів;
– дотримання норм професійної поведінки супервізорів і коучів;
– для вирішення як внутрішніх суперечливих питань, що стосуються членів УССК; робочих ситуацій в полі стосунку «супервізор/коуч : клієнт»; так і зовнішніх, що стосуються міжінституціональних взаємин УССК з іншими установами та організаціями.

Члени етичної комісії

Кіт Вілена

Голова Етичної Комісії

Галина Карпук

Член Етичної комісії

Нікітіна Інна

Член Етичної комісії

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС Української спілки супервізії та коучинґу (УССК)

(УССК)

Даний кодекс розроблений в 2018 році у відповідності до Етичного кодексу Асоціації Національних організацій для супервізії в Європі (ANSE) прийнятого 14-ою Генеральною Асамблеєю ANSE в Берліні 22 вересня 2012 року. Етичний кодекс УССК спирається на державні нормативні та законодавчі регулювальні акти у галузі трудового права, Конституції України зокрема, та на інші відповідні джерела формування та врегулювання професійної діяльності.

Голова Етичної комісії УССК: Кіт Вілена; Члени Етичної комісії УССК: Ворона Олена, Олеськів Світлана.

ПРЕАМБУЛА

Всі члени Української спілки супервізії та коучинґу, Національної організації – дійсного члена Асоціації Національних організацій для супервізії в Європі, у своїй професійній практиці зобов’язуються дотримуватись положень цього Етичного кодексу. Супервізори та коучі у своїй практиці визнають взаємну відповідальність між собою і в стосунку до клієнтів, які звернулись до них за отриманням послуг. Це також стосується навчаючих супервізорів, наукових дослідників і кандидатів у супервізори та коучі (студентів навчальних проектів УССК). За ознайомлення членів УССК з Етичним кодексом відповідає Голова УССК.

Етичний кодекс Української спілки супервізорів та коучів призначений для:
захисту клієнта від неетичного застосування супервізії та коучинґу супервізорами та коучами;
захисту супервізора та коуча від посягань на його професійну честь і права;
встановлення стандартів етики у професійній практиці для його членів;
дотримання норм професійної поведінки супервізорів і коучів;
вирішення як внутрішніх суперечливих питань, що стосуються членів УССК; робочих ситуацій в полі стосунку «супервізор коуч : клієнт»; так і зовнішніх, що стосуються міжінституціональних взаємин УССК з іншими установами та організаціями.

Даний Етичний кодекс є обов’язковим для всіх членів УССК.

Етичний кодекс УССК організований наступним чином. Стаття 1. «Загальні принципи» визначає основні положення та цінності УССК як національної організації в складі ANSE, що є обов’язковими. Стаття 2. «Професійні вимоги» визначає основну етику на індивідуальному рівні повсякденної практики. Стаття 3. «Інституціональні вимоги» формулює стандарти справедливої та ретельної поведінки в інституційному вимірі, такі як спосіб, яким ANSE та національні організації повинні взаємодіяти; як на двосторонній, так і на багатосторонній основі. Остання Стаття 4. «Відповідальність» визначає механізм відповідальності та вирішення ситуацій конфліктів та суперечливих питань.

Стаття 1. «Загальні принципи»

УССК прагне підтримувати і пропагувати передовий досвід в області коучингу та супервізії за стандартами ANSE. Таким чином, УССК очікує, що всі члени спілки (коучі, супервізори, студенти освітніх проектів УССК), дотримуватимуться елементів та принципів етичної поведінки. У відповідності з основними цінностями УССК та її визначенням коучингу і супервізії, Етичний кодекс призначений забезпечити дотримання відповідних керівних принципів, відповідальності та обов’язкових стандартів поведінки для всіх членів УССК які зобов’язуються виконувати наступний Етичний кодекс УССК:

ВИЗНАЧЕННЯ: УССК – Об’єднання професійних супервізорів і коучів, яке діє у рамках національного законодавства та стандартів і етики ANSE.

Супервізор/коуч УССК це – кваліфікований фахівець, який виконав затверджену навчальну програму, що відповідає стандартам ANSE та національним вимогам, який супроводжує клієнта, групу або команду під час процесу досягнення обумовленої контрактом мети, відповідальний за створення сприятливого простору для рефлексії, який заохочує клієнтів у досягненні їхніх цілей.

Професійна діяльність супервізора/коуча згідно Етичному кодексу УССК передбачає:
1.1. Професійну автономію;
1.2. Професійну неупередженість;
1.3. Захист цілісності клієнтів та довірителів;
1.4. Конфіденційність;
1.5. Уникнення суперечливих інтересів;
1.5. Належні та юридично правильні договірні процедури.

Згідно з вимогами Етичного кодексу ANSE (стаття 3 Етичного кодексу ANSE), національна організація УССК:
– розробляє, вдосконалює та підтримує Етичний кодекс, бажано відповідно до Етичного кодексу ANSE;
– регулярно і критично порівнює свій Етичний кодекс з положеннями інших національних організацій та з Етичним кодексом ANSE;
–  розкриває свій Етичний кодекс своїм членам та, наскільки це можливо, своїм клієнтам та клієнтським системам, відповідним організаціям, всім іншим зацікавленим сторонам та суспільству в цілому;
– наскільки це можливо, буде застосовувати свій Етичний кодекс та розробляти і підтримувати незалежні механізми для арбітражу та судження.

Стаття 2. «Професійні вимоги»

2.1. Супервізори/коучі повинні повною мірою усвідомлювати основні цінності своєї професії, як це передбачено в статутах та Етичному кодексі УССК, в якій вони є членами, та в Етичному кодексі ANSE.
2.2. Супервізори/коучі діють в межах Етичного кодексу УССК, в якій вони є членами.
2.3. Супервізори/коучі завжди будуть служити інтересам та захищати цілісність своїх клієнтів та довірителів наскільки це можливо.
2.4. Супервізори/коучі повинні працювати автономно, неупереджено та конфіденційно.
2.5. Супервізори/коучі повинні розвивати та підтримувати свої компетенції наскільки це можливо.
2.6. Супервізори/коучі несуть відповідальність перед клієнтами, довірителями та колегами за засоби та методи, які вони застосовують, а також за якість їх практики та професіоналізм.

Стаття 3. «Інституційні вимоги»

3.1 УССК, як національна організація в складі ANSE діятиме відповідно до законодавства своєї країни. У разі будь-якого протиріччя між національним законодавством та Всесвітньою декларацією прав людини та / або протоколами Європейської конвенції з прав людини, вона, наскільки це можливо, повинна притримуватися останніх.
3.2 УССК, як національна організація в складі ANSE діятиме відповідно до своїх статутів та відповідно до її Етичного кодексу та етичних принципів УССК. У разі будь-якого протиріччя між цим документом та національним законодавством та/або Всесвітньою декларацією прав людини та / або протоколами Європейської конвенції з прав людини, вона, наскільки це можливо, повинна притримуватися останніх.
3.3 УССК, як національна організація в складі ANSE визнає і поважає історичну, культурну, інституційну та супервізійну різноманітність всередині та за межами ANSE.
3.4. УССК, як національна організація в складі ANSE уповноважена співпрацювати між іншими відповідними національними організаціями в складі ANSE, дотримуючись загальноприйнятих та юридично обов’язкових бізнес-вимог.
3.5. УССК, як національна організація в складі ANSE, наскільки це можливо, надає можливість діяти професійно, сприяє та підтримує своїх членів, як це передбачено в статті 4 Етичного кодексу ANSE.
3.6. УССК, наскільки це можливо, надає можливість навчатися, сприятиме та підтримуватиме освіту та рівень компетенції своїх членів.
3.7. УССК, наскільки це можливо, надає можливість, підтримує та сприяє своїм членам, будучи відповідальними перед клієнтами, довірителями, колегами та суспільством в цілому.
3.8. УССК, наскільки це можливо, сприятиме дебатам, дискусіям та рефлекціям стосовно етичних питань між її членами.

Стаття 4. «Відповідальність»

Порушення етичних положень. Етична комісія УССК розглядає скарги та апеляції згідно до процедури, встановленої в «Положенні про розгляд скарг та апеляцій».

Дисциплінарні стягнення при порушеннях Етичного кодексу УССК:
– обговорення на Етичній комісії УССК;
– попередження;
– при повторних порушеннях етики супервізором виключення з членів УССК рішенням загальних зборів УССК;
– за рішенням Етичної комісії можливе розміщення на сайті УССК інформації про розгляд безпідставних звернень та скарг за погодженням із керівництвом Спілки з дотриманням норм діючого законодавства України.

Положення «ПРО РОЗГЛЯД СКАРГ ТА АПЕЛЯЦІЙ ЕТИЧНОЮ КОМІСІЄЮ УССК»

Кожна скарга чи апеляція, яка надходить в Етичну комісію УССК, головою комісії скеровується одному з членів комісії, який разом з двома компетентними супервізорами (не обов’язково членами Етичної комісії) детально вивчають її.

Після ознайомлення з суттю заяви , член комісії має право ознайомитись з відповідною документацією , яка має відношення до даного випадку і запрошує на бесіду заявника та супервізора/коуча, стосовно якого написано звернення. Разом з запрошеними для розгляду заяви фахівцями заслуховує пояснення сторін, намагається досягти порозуміння між ними. При виявленні грубого порушення етичних положень УССК супервізором, комісія приймає рішення про адекватне стягнення згідно Етичного кодексу Спілки. При незгоді з рішенням комісії супервізор/коуч чи заявник має право оскаржити його на ім’я голови Етичної комісії УССК, який при потребі може доручити перегляд даної заяви комісії в іншому складі. У більшості випадків для нейтралітету буде достатньо призначення незалежного голови, бажано кваліфікованого для того, щоб зайняти посаду судді.